ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 980

ДЕТАЛЬНІ ПРАВИЛА
виробництва органічних морських водоростей

1. Ці Детальні правила визначають особливості виробництва органічних морських водоростей для їх подальшого використання у харчовій, фармацевтичній промисловості та як корму для об’єктів аквакультури.

Під виробництвом органічних морських водоростей у цих Детальних правилах слід розуміти збирання в природному середовищі морських водоростей або їх вирощування на відокремлених ділянках природного середовища або у штучних місткостях та первинну обробку для подальшого обігу.

2. Дія цих Детальних правил не поширюється на території та об’єкти природно-заповідного фонду України.

3. Виробництво органічних морських водоростей здійснюється з урахуванням вимог, установлених Законами України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”“Про аквакультуру” та “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

4. Збирання видів водоростей, які занесені до Червоної книги України, у природному середовищі та/або їх вирощування у штучних умовах здійснюється відповідно до законодавства.

5. У цих Детальних правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”,“Про аквакультуру”“Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” та “Про Червону книгу України”.

6. Вирощування органічних морських водоростей здійснюється у прибережних районах моря, що не забруднені продуктами або речовинами, які не призначені для органічного виробництва, або забруднювачами, що загрожують органічній природі продуктів, або у штучних умовах на суходолі у закритих виробничих об’єктах з контрольованими умовами середовища помешкання, що відповідають вимогам законодавства про органічну продукцію (сировину).

Екологічна якість визначається відповідно до КНД 211.1.1.106-2003 “Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод (в системі Мінекоресурсів)”.

На усіх стадіях вирощування органічних морських водоростей у природних умовах від збору молодих водоростей до збору врожаю застосовуються методи, що не викликають значного впливу на навколишнє водне середовище та популяцію водоростей.

З метою забезпечення широкого генофонду для доповнення культивованої культури здійснюється регулярний збір молодих дикорослих водоростей.

Використання добрив не припускається, крім продукції, що вирощується у закритих виробничих об’єктах, і добрив, використання яких дозволено для органічного виробництва згідно із статтею 17 Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”.

7. Для всіх видів виробничої діяльності, що провадяться для органічного виробництва морських водоростей, здійснюється екологічне оцінювання навколишнього природного середовища з урахуванням виробничих одиниць з метою встановлення умов розташування виробничої одиниці, навколишнього природного середовища, що її оточує, та ймовірних наслідків експлуатації виробничої одиниці.

8. Виробник розробляє план сталого управління виробництвом органічних морських водоростей на рік та подає його компетентному органові контролю чи уповноваженій ним установі, підприємству. План включає детальний опис впливу діяльності на навколишнє природне середовище, заходи щодо проведення моніторингу навколишнього природного середовища та щодо зменшення негативного впливу на таке середовище, що передбачають запобігання потраплянню поживних речовин у навколишнє природне середовище, повний опис установок на суходолі і морі та заходи щодо нагляду та ремонту технічного обладнання. У разі збирання диких морських водоростей до плану сталого управління додається повний опис і карта узбережжя та морських зон збирання та зон на суходолі, де провадиться діяльність після збирання.

9. Виробник стежить, щоб зібраний обсяг органічних морських водоростей не був вищим за оптимальний для даного водного середовища з метою забезпечення можливості відновлення відповідної аквакультури та запобігання заподіянню шкоди водному середовищу.

10. Під час виробництва органічних морських водоростей вживаються заходи до забезпечення належного стану навколишніх водних і суходільних екосистем.

11.  Органічні морські водорості вирощуються лише на відокремлених ділянках природного середовища або з використанням продукції органічної аквакультури (вирощування риб, ракоподібних та молюсків), виробничі одиниці якої розташовані поблизу відокремленої ділянки природного середовища для вирощування органічних морських водоростей як частини полікультурної системи.

12. На виробничих об’єктах, де використовуються зовнішні джерела поживних речовин, їх рівень у стічних водах повинен бути таким самим або нижчим, ніж рівень у воді, що надходить.

13. Оснащення та обладнання, яке використовується для вирощування морських водоростей, виготовляється з вторинної сировини.

14. Органічні та неорганічні виробничі одиниці повинні належним чином відокремлюватися. Під час планування розміщення відокремлених виробничих одиниць враховується природне розташування окремих систем водопостачання, відстань, течія припливів та відпливів і розташування органічної виробничої одиниці проти течії або за течією.

15. Виробник органічної продукції надає перевагу використанню відновлювальних джерел енергії та обов’язковому використанню матеріалів, які підлягають вторинній переробці. З метою запобігання недопущенню негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, збереження екобалансу водних об’єктів проводиться регулярний моніторінг якості стічних вод.

16. Линви та інше устатковання, що використовується для вирощування морських водоростей, мають бути придатними для повторного використання або переробки.

17. Організми, що спричиняють біологічне обростання, видаляються лише фізичним шляхом або вручну та в разі можливості повертаються у море на відстані від господарства.

18. Очищення обладнання та об’єктів здійснюється за допомогою фізичних або механічних засобів. У разі неможливості використання таких засобів за згодою Держпродспоживслужби допускається під час виробництва органічної продукції використання речовин для очищення і дезінфекції, які дозволені відповідно до Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”.

19. Якщо кінцевим продуктом є свіжі морські водорості, для промивання свіжозібраних морських водоростей використовується морська вода.

20. Якщо кінцевим продуктом є висушені морські водорості, для промивання може використовуватися питна вода. Сіль може використовуватися для усунення вологи. Виробничі дільниці, на яких використовується сіль для обробки водоростей, повинні бути облаштовані таким чином, щоб надлишок солі, а також відпрацьована сіль не потрапляли у навколишнє природне середовище.

21. Для висушування водоростей використовуються природні джерела теплової енергії або такі, що не наносять шкоди навколишньому природному середовищу. Використання відкритого полум’я, яке входить у прямий контакт з морськими водоростями з метою їх висушування, забороняється.

22. Линва чи інше устатковання, що використовується під час висушування, має бути вільним від очисних чи дезінфікуючих речовин, крім тих речовин, використання яких дозволено Законом України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”.

23. Збирання некультивованих морських водоростей і їх частин природного походження вважається органічним виробництвом у разі, коли:

зони розповсюдження морських водоростей є екологічно чистими;

збирання морських водоростей не впливає на довгострокову стабільність навколишнього природного середовища або збереження видів у зоні збирання.

24. Обстеження морських природних зон, оцінювання наявної біомаси і встановлення лімітів та прогнозів допустимого вилову (вилучення, збирання тощо) морських водоростей здійснюється науковими установами, що належать до сфери управління Держрибагентства, Національної академії наук і Національної академії аграрних наук.

25. Якщо морські водорості, які у подальшому маркуватимуться як органічна продукція (сировина), збираються на спільній (загальній) площі, на якій дозволяється реалізація вилученого щорічного ліміту органічної та неорганічної продукції, а не на відокремленій у просторі ділянці, призначеній лише для збирання органічної продукції (сировини), повинно бути забезпечене документальне підтвердження того, що весь урожай з такої площі відповідає вимогам органічного виробництва.

26. Збирання диких морських водоростей та їх частин, які у подальшому маркуватимуться як органічна продукція (сировина), здійснюється виробниками, які отримали сертифікат відповідно до Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, за наявності дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у межах загальнодержавного ліміту вилову (вилучення, збирання тощо) водних біоресурсів або прогнозу допустимого вилову, який визначається без розподілу на органічну та неорганічну продукцію (сировину), встановлених відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку.

27. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) видається Держрибагентством, крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України.

28. Виробник веде облік виробництва та збирання органічних морських водоростей у журналі обліку, який у будь-який час повинен бути доступним для Держпродспоживслужби. У журналі обліку міститься така інформація:

перелік видів, дата і кількість зібраних або вирощених органічних морських водоростей;

дата внесення, тип і кількість використаного добрива.

У разі збору диких морських водоростей у журналі додатково зазначаються:

інформація про історію діяльності із збору врожаю для кожного виду водоростей;

кількість морських органічних водоростей, зібраних за один сезон;

можливі джерела забруднення місця збору врожаю;

відомості про обсяги щорічного урожаю для кожного водного об’єкта.