UKR RUS ENG

КОНЦЕПЦІЯ державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні - Напрями виконання Програми

КОНЦЕПЦІЯ державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні
Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма
Мета Програми
Основні цілі та завдання Програми
Аналіз передумов, проблем, можливостей та ризиків для виконання програми
Напрями виконання Програми
Строки та критерії виконання Програми
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми
Всі сторінки

 

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом забезпечення законодавчої та фінансової державної підтримки та створення і удосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку органічного виробництва.

Для виконання Програми необхідно розробити заходи за такими напрямами:

Законодавче та нормативне забезпечення розвитку органічного виробництва

Метою правового регулювання сектору органічного виробництва, має бути забезпечення чесної конкуренції та належного функціонування внутрішнього ринку органічної продукції, а також підтримання та виправдання довіри споживачів до продуктів, маркованих як органічні. Це регулювання має бути спрямоване на забезпечення умов, за яких даний сектор зможе розвиватись паралельно з розвитком звичайного виробництва та ринку.

 • Прийняти Закон України «Про органічне виробництво», узгоджений з сучасними вимогами та регулюванням органічного виробництва в ЄС;
 • впровадити у практику базові агроекологічні вимоги і стандарти відповідно до регламентів ЄС.

Створення системи стимулювання та фінансової підтримки органічного виробництва

 • вдосконалення податкової політики в частині її застосування до учасників органічного виробництва;
 • вдосконалення державної підтримки розвитку сільських територій і сільського господарства з дотриманням вимог СОТ;
 • підтримка реалізації державних регіональних інвестиційних проектів спрямованих на застосування методів органічного виробництва.

Наукова та дорадча підтримка розвитку органічного виробництва

 • державна підтримка та реструктуризація аграрної науки і освіти, запровадження навчання сільського населення основам ведення органічного виробництва, підготовка фахівців в галузі органічного виробництва на засадах державного замовлення, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів, розширення наукових досліджень з питань органічного виробництва;
 • створення підсистеми органічного виробництва у єдиній інформаційно-довідковій системі агропромислового комплексу України;
 • розвиток сільськогосподарських дорадчих служб та розповсюдження вітчизняного та світового досвіду ведення органічного виробництва.

Розвиток земельних відносин та форм господарювання

 • удосконалення системи державного управління земельними ресурсами, зокрема в зонах санітарної охорони водних об’єктів, в т.ч. в басейнах річок Дніпро, Дністер, Дунай, Рось та ін..;
 • стимулювання вилучення з інтенсивного використання деградованих, малопродуктивних та техногенно-забруднених сільськогосподарських угідь;
 • забезпечення сталого функціонування меліоративних систем та ефективності використання меліорованих земель;
 • захист та відтворення родючості ґрунтів, зокрема шляхом використання ґрунтозахисних технологій;
 • формування екомережі як ефективного механізму збереження ландшафтного біорізноманіття.

Розвиток сфери виробництва

 • державна підтримка конкурентоспроможності традиційної української сільськогосподарської продукції;
 • запровадження науково обґрунтованих систем ведення сільськогосподарського виробництва;
 • державна підтримка виробництва органічних добрив;
 • державна підтримка виробництва біологічних засобів охорони рослин та тварин;
 • впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Розвиток аграрного ринку

 • формування внутрішнього ринку органічної сертифікованої продукції;
 • вдосконалення форм реалізації органічної продукції;
 • сприяння експортній діяльності виробників органічної продукції та розширення державної підтримки зовнішнього маркетингу;
 • підвищення аграрного та екологічного іміджу України.

Безпека харчування та виробництво якісних продуктів

 • посилення захисту прав споживачів шляхом удосконалення державного контролю за якістю та безпекою продовольчих товарів, гармонізація національних стандартів якості з міжнародними;
 • запровадження національної системи сертифікації та маркування органічної сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
 • стимулювання розширення виробництва органічних продуктів харчування та в першу чергу – дитячого харчування;
 • створення зон сільськогосподарського виробництва вільних від використання генетично модифікованих організмів (ГМО).

Удосконалення управління

 • налагодження міжінституційної взаємодії та об’єднання зусиль різних міністерств та відомств щодо розвитку органічного виробництва (Міністерство аграрної політики, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство охорони навколишнього природного середовища);
 • в загальнодержавних та регіональних програмах розвитку сільських територій передбачити розвиток сектору органічного виробництва;
 • забезпечення подальшого розвитку системи професійних і міжпрофесійних об'єднань органічних виробників та переробників органічної продукції (Федерації органічного руху України та ін.) та наділення їх відповідними повноваженнями;
 • звільнення органів виконавчої влади від невластивих їм функцій.